Nominačné kritériá SSA do reprezentačných tímov

Nominačné kritériá pre zaradenie do reprezentačných tímov Slovenskej republiky v skialpinizme

 

Článok I.

 Nominácia na základe dosiahnutých výsledkov
a) Reprezentačný tím je tvorený z pretekárov, ktorí majú šancu uspieť na vrcholových podujatiach. Reprezentačný tím je rozdelený z hľadiska výkonnosti pretekárov na
 • i. Reprezentačný tím A
 • ii. Reprezentačný tím B,
b) Pretekári nominovaní na základe dosiahnutých výsledkov do Reprezentačného tímu A musia dosiahnuť:
 • i) minimálne 1 (slovom: jedno) umiestnenie na podujatiach Svetového pohára, Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy, v prvej polovici pretekárov, ktorí prišli do cieľa v každej z dvoch po sebe idúcich sezónach predchádzajúcich sezóne, ktorej sa nominácia týka alebo 
 • ii) minimálne 2 (slovom: dve) umiestnenia na podujatiach Svetového pohára, Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy, v prvej polovici pretekárov, ktorí prišli do cieľa počas sezóny bezprostredne predchádzajúcej sezóne, ktorej sa nominácia týka alebo
 • iii) minimálne 1 (slovom: jedno) umiestnenie v TOP15 na podujatiach Le Grande Course v každej z dvoch po sebe idúcich sezónach predchádzajúcich sezóne, ktorej sa nominácia týka alebo 
 • iv) minimálne 2 (slovom: dve) umiestnenia v TOP15 na podujatiach Le Grande Course počas sezóny bezprostredne predchádzajúcej sezóne, ktorej sa nominácia týka.
c) Pretekári nominovaní na základe dosiahnutých výsledkov do Reprezentačného tímu B musia dosiahnuť: 
 • i) na podujatiach definovaných v čl. I. ods. b) body i) a ii) týchto Nominačných kritérií umiestnenia do dvoch tretín pretekárov, ktorí prišli do cieľa;
 • ii) na podujatiach definovaných v čl. I. ods. b) body iii) a iv) týchto Nominačných kritérií umiestnenia do TOP25.

 

Článok II. 

Nominácia na základe nominačných pretekov

a) Na základe nominačných pretekov sa môžu nominovať do reprezentácie pretekári podľa výsledkov dosiahnutých na nominačných pretekoch do Reprezentačného tímu B.

b) Pretekári nominovaní na základe dosiahnutých výsledkov na nominačných pretekoch do Reprezentačného tímu B musia dosiahnuť nasledovné výsledky:
 • i) Muži - víťaz a každý muž s časovou stratou do 5% od času víťaza.
 • ii) Ženy - každá žena s časovou stratou do 20% od času víťaza kategórie Muži. 
 • iii) Juniori - každý junior s časovou stratou do 10% od času víťaza kategórie Muži. 
 • iv) Juniorky - každá juniorka s časovou stratou do 30% od času víťaza „kategórie Muži. 
c) V prípade, že sa nominačných pretekov zúčastní pretekár Reprezentačného tímu A, može SSA v odôvodnených prípadoch prihliadnuť aj na pretekárov, ktorých výsledok nesplnil nominačné kritéria za predpokladu, že časová strata na víťaza je najviac o tri percentuálne body vyššia ako limity stanovené v bode b) tohto článku, ak je pretekár Reprezentačného tímu A zároveň víťazom nominačných pretekov.

d) V prípade, že sa nominačných pretekov zúčastní viac pretekárov Reprezentačného tímu A v jednej kategórii, na zachovanie nominácie v Reprezentačnom tíme A musia byť časové rozdiely pretekárov Reprezentačného tímu A do 3 % od času prvého pretekára reprezentačného tímu A, ak je zároveň víťazom svojej kategórie.

e) V prípade, ak je strata pretekára reprezentačného tímu A vyššia ako 3 % od času prvého pretekára reprezentačného tímu A, ak je zároveň víťazom svojej kategórie alebo kategóriu vyhral pretekár mimo reprezentačného tímu A, je takýto výsledok dôvodom na preradenie pretekára Reprezentačného tímu A do Reprezentačného tímu B.
 
 

Článok III. 

Organizácia nominačných pretekov

SSA je povinná oznámiť v kalendári pretekov Slovenského pohára, resp. v prípade hroziacich termínových kolízií samostané nominačné preteky najneskôr do konca novembra v roku predchádzajúcemu najbližšej zimnej pretekovej sezóne.(to jest november 2021 pre sezónu 21/22,... atď.).
 

Článok IV.

Tréningový proces a kontrola

a) Tréningový proces reprezentantov zaradených do reprezentačných družstiev  SSA pravidelne kontroluje prostredníctvom osoby poverenej správnou radou SSA na konzultáciu tréningového procesu. 

b) SSA organizuje prostredníctvom metodika pravidelné testovanie, konzultácie klubových trénerov a sústredenia pre reprezentantov na základe konzultácií s metodikom. SSA je povinná zverejniť harmonogram testovania a sústredení najneskôr 7 dní pred prvým plánovaným predsezónnym testovaním.

c) Cieľom SSA  je vytvoriť podmienky pre rast súčasných a nových reprezentantov a čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky, ktoré SSA má vo vlastnom rozpočte.

d) SSA je oprávnená v prípade hrubého porušenia pokynov osôb poverených SSA pre koordináciu tréningového procesu zo strany pretekárov, klubov a/alebo trénerov vylúčiť alebo preradiť pretekára do nižšej úrovne reprezentačného výberu. Za hrubé porušenie podľa tohto bodu sa považuje najmä: opakované nedodržiavanie pokynov osôb poverených SSA pre koordináciu tréningového procesu, napríklad neúčasť na sledovaných a nominačných pretekoch, zaraďovanie nevhodných tréningových jednotiek a/alebo pretekov z hľadiska celoročnej koncepčnej prípravy.

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií