Zrušené - Skialp Šprint Kojšovka

08/02/2020

Skialp šprint Kojšovka sú v košickom regióne jedinečné jednodňové skialpinistické preteky jednotlivcov odohrávajúce sa v pohorí Volovské vrchy na symbolickom a najznámejšom vrchu v okolí Košíc, Kojšovskej holi. Jedná sa o otvárací prvý ročník pretekov zaradených do kalendára Slovenskej skialpinistickej federácie. Konajú sa vo voľnom teréne a na zjazdovkách lyžiarskeho strediska Skipark Erika. Trate pretekov budú obtiažnosťou prispôsobené náročnosťou pre športových skialpinistov, pretekárov, ako aj pre hobby a nižšie vekové kategórie kadet, junior.

Dátum: 08.02.2020
Hodnotené disciplíny: INDIVIDUAL a VERTICAL so spoločným štartom!!
Mapa trate: www.xactivity.sk
Štart a cieľ: Zlatá Idka, parkovisko pri ihrisku
Prevýšenie a dĺžka trate: podľa kategórie a disciplíny viď nižšie
Stop čas: neaplikuje sa
Organizátor: Xactivity o.z., Hlavná 5, Košice.
Spoluorganizátori: Slovenská skialpinistická asociácia, Sportcom outdoor s.r.o., Chata Erika, obec Zlatá Idka
Organizačný výbor: Branislav Labanc, Kamil Jeremiáš, poverení za SSA
Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Volovské vrchy
Odborný garant: SSA
Miesto pre elektronickú registráciu pretekárov bude určené SSA, a informácia, kde je možné sa na preteky registrovať a akým spôsobom budú uvedené na www.xactivity.sk 

Disciplíny a kategórie

Individual - štart aj cieľ pri parkovisku v Zlatej Idke, pretek pozostáva z výšľapu na lyžiach, sklzu na lyžiach a pešieho prechodu vo voľnom teréne a lyžiarskych svahoch s najvyšším bodom na vrchu Kojšovská hoľa pri SHMÚ a následne zjazd na lyžiach po zjazdových tratiach lyžiarskeho strediska, vo voľnom teréne a peší prechod, resp. sklz na lyžiach do cieľa pri ihrisku na parkovisku v obci Zlatá Idka.

 • Elite muží - 2 kolá, prevýšenie cca 1400m podľa snehových podmienok
 • Elite ženy - 2 kolá, prevýšenie cca 1400m podľa snehových podmienok
 • Open muži (bez rozdielu veku) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Open ženy (bez rozdielu veku) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Juniori (2000 a ml.) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Juniorky (2000 a ml.) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Kadeti (2003 a ml.) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Kadetky (2003 a ml.) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Veteráni (1980 a starší) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok
 • Veteránky (1980 a staršie) - 1 kolo cca 700m podľa snehových podmienok

Vertikal - Zahrňuje iba výšľap na vrchol Kojšovskej Hole. Štart pri ihrisku na parkovisku v obci Zlatá Idka a cieľ na vrchole Kojšovskej Hole. Do hodnotenia nie je započítavaný zostup. Pozostáva z výšľapu na lyžiach, sklzu na lyžiach a pešieho prechodu vo voľnom teréne a lyžiarskych svahoch s najvyšším bodom na vrchu Kojšovská hoľa pri SHMÚ.

 • Elite muži - prevýšenie cca 700m podľa snehových podmienok
 • Elite ženy - prevýšenie cca 700m podľa snehových podmienok
 • Open muži (bez rozdielu veku) - prevýšenie cca 700m podľa snehových podmienok
 • Open ženy (bez rozdielu veku) - 1 kolo prevýšenie cca 700m podľa snehových podmienok

Pretekári budú hodnotení iba v jednej kategórii disciplíny individual, v ktorej budú registrovaní. Zároveň môžu byť registrovaní a vyhodnotení aj v jednej z kategóríí disciplíny Vertical. Pretek má spoločný štart oboch disciplín a všetkých kategórií naraz. Preto môže byť každý pretekár vyhodnotený najprv v disciplíne vertical a následne môže pokračovať v preteku v disciplíne Individual. Pretekári môžu byť hodnotení a registrovaní len v jednej z disciplín. Ak je pretekár hodnotení iba v disciplíne vertical, pretek pre neho končí prejdením cieľa disciplíny na vrchole Kojšovskej hole.

Štartovné (v rámci tohto poplatku je zahrnuté: organizačné náklady, občerstvenie v cieli, a upomienkové predmety)

10 EUR (elektronická platba uskutočnená po registrácii pretekára, prostriedky pripísané na účet do 6.2.2020 do 24.00 hod.)
15 EUR (platba v deň konania pretekov pri registrácii dňa 08. 02. 2020, platba sa uskutoční pri prezentácií pretekára)

Program

08:30 - 9:30 Prezentácia - Parkovisko pri ihrisku v Zlatej Idke
09:30 - 9:45 Výklad trate - Parkovisko pri ihrisku v Zlatej Idke
09:45 - 10:00 Presun na štart
10:00 Štart (hromadný štart, všetky kategórie)
12:00 - 14:30 Občerstvenie v cieli Parkovisko pri ihrisku v Zlatej Idke
14:30 Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien pre víťazov Parkovisko pri ihrisku v Zlatej Idke
15:00 - Ukončenie podujatia, relax, voľná zábava chata Erika

Informácie

Odporúčané ubytovanie a stravovacie služby

https://www.chataerika.sk/

ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ PRE PRETEKY V SKIALPINIZME (SSA)

MATERIÁL A VÝSTROJ

POVINNÁ VÝSTROJ A MATERIÁL (PRE JEDNOTLIVCA)

Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
Lyžiarky, dostatočne vysoké aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá.
Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
2 páry stúpacích pásov.
Batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.
Prilba je povinná počas celého preteku
Rukavice
Lyžiarska čiapka alebo čelenka
Hliníková fólia minimálne 1,8 m².
Lekárnička - 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
Mobilný telefón s nabitou batériou (číslo, ktoré pretekár uviedol pri registrácií)
Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
Tekutiny..
Píšťalka
Horolezecký čakan s min. dĺžkou 40 cm s UIAA certifikátom
Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe
Výstroj poskytnutá organizátorom
Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené
Štartovné čísla musia mať pretekári umiestnené viditeľne na batohu
Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré môže byť použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov pretekov
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje ak je chybná alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.

BEZPEČNOSŤ

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov! Každý pretekár je povinný pri prezentácii podpísať prehlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž , ktoré skialpinistické podujatia vyžadujú.

POISTENIE

Informácie v časti poistenie majú iba odporúčací charakter.

Organizátor odporúča pre účastníkov vhodný typ poistenia. Poistenie by malo pokrývať náklady na zásah HZS a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

UPOZORNENIE: Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre pretek je na zodpovednosti každého účastníka pretekov. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre preteky!

DOPING

Doping je striktne zakázaný !!!

DISKVALIFIKÁCIA A PENALIZÁCIA

/ Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu /

Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojov = 1 trestná minúta
Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť, tak aby nevytŕčali z pod oblečenia = 1 trestná minúta
Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
Chýbajúce lyže, prilba, topánky = diskvalifikácia.
Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.
 

PROTESTY

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára. Protest musí byť rozhodnutý max. do 1 hodiny.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate, prípadne zmenu termínu pretekov, zrušenie pretekov a to vplyvom nepriaznivého počasia v čase konania pretekov, alebo vplyvom nevhodných podmienok vo viacerých miestach trate.

Downloads

We use cookies to make this site work and improve it better. More information