Strungami Osnice - Zrušené

Druh pretekov:  Dvojice
Štart:  Mala Lučivna
Prevýšenie:  min 2100 m
Dĺžka trate:  20 km
Organizátor:  HK James Dolný Kubín
Organizačný výbor: Ľubomír Sopúch, Radovan Mikuláš, Milan Pisarčík, Jaroslav Dudáš, Martin Konfala
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba
Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS
Kategórie: (podľa veku dovŕšeného v referenčnom roku)
– Muži (od 21 r. do 39)
– Veteráni (40r a viac)
– Ženy
– Juniori / Juniorky (15 – 20 r.) – mladší pretekári ako 18 rokov so súhlasom rodiča
– V prípade štartovania zmiešanej dvojice (t.j. muž+žena), táto bude zaradená do kategórie Muži.

ŠTARTOVNÉ

27.- EUR pri online registrácii do 1.2.2024 (suma za pretekára, ktorý je členom SSA alebo James) – s tričkom preteku
32.- EUR pri online registrácii do 1.2.2024 (suma za pretekára, ktorý nieje členom SSA alebo James) – s tričkom preteku
30.- EUR pri online registrácii po 1.2.2024 (suma za pretekára, ktorý je členom SSA alebo James) – bez trička preteku
35.- EUR pri online registrácii po 1.2.2024 (suma za pretekára, ktorý nieje členom SSA alebo James) – bez trička preteku
35.- EUR v deň konania preteku, platba sa uskutoční pri prezentácií pretekára (bez nároku na zľavu)
15.- EUR za pretekára do 20 rokov pri online registrácii i v deň konania preteku

V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátené.
Maximálny počet pretekárskych dvojíc je 60 podľa povolenia výnimky MŽP SR a OÚ ŽP.

PROGRAM

07:30 – 9.00 Prezentácia Penzión ADAK
09.00 Výklad trate
09:30 Presun na štart
10.00 Štart (hromadný štart, všetky kategórie
13:00 – 14:30 Prezentácia Penzión ADAK
15.00 Obed Penzión ADAK
15:30 Vyhlásenie výsledkov MS
16:00 Ukončenie podujatia

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Súťaží sa podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme vydaných Slovenskou skialpinistickou asociáciou.

Technické parametre tratí:
Hlavná trať /stúpanie 2100m, 20km/
Ženy, Juniori / Juniorky /stúpanie 1500m, 12km/

Výstroj povinná pre obidve trate:
– lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára.
– viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd
– lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá
– pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané)
– pár stúpacích pásov
– minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva – z vetruvzdorného materiálu
– minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva – teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva – z vetruvzdorného materiálu s dlhým rukávom
– lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz s minimálne 3-anténami umiestnený v zazipsovanom vnútornom vrecku alebo na to určenom puzdre. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
– prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106) alebo norme na zjazdové lyžovanie EN 1077.
– lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť certifikovaná výrobcom. Lavínová lopatka nesmie byť upravovaná, pretekár zodpovedá za jej funkčnosť.
– lavínová sonda s dĺžkou min. 2,00 m
– batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l
– rukavice, lyžiarska čiapka alebo čelenka
– lekárnička = 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
– okuliare s UV filtrom alebo priehľadný štít
– pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovú lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.
– dostatočné množstvo tekutín
– buzola a mapa oblasti kde vedie trať alebo GPS zariadenie (hodinky s GPS alebo telefón s GPS)
– mobilný telefón s nabitou batériou- píšťalka

Penalizácia a diskvalifikácia:
Podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo zmeny programu a tratí podľa snehových a poveternostných podmienok.

Časové limity:
Môžu byť stanovené podľa uváženia organizátora. V prípade zmeny klimatických podmienok môže organizátor časový limit meniť aj počas etapy. Ak časový limit pretekári nesplnili, musia z etapy odstúpiť. Splnením časového limitu sa rozumie odchodom oboch pretekárov z miesta kontroly, kde bol limit určený. Voči  časovému limitu nie je možné podávať protest. STOP ČAS je určený ako časový odstup od prvej dvojice s indexom stanoveným organizátorom pred pretekom. Index môže byť stanovený pre každú kategóriu pretekárov samostatne.
V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, môže organizátor preteky alebo etapu skrátiť alebo aj zrušiť. K skráteniu alebo zrušeniu pretekov alebo etapy môže dôjsť aj počas trvania  etapy podľa spresnenia organizátora priamo na trati. Proti týmto rozhodnutiam organizátora nie je možné podať protest.

Protesty:
Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané hl.rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Čas, kedy budú zverejnené výsledky, musí byť vopred oznámený organizátorom. Organizátor vydá písomne rozhodnutie do nasledujúcej hodiny. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 20€, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každé družstvo. Protest musí byť rozhodnutý do jednej hodiny.

Správanie sa pretekára:
– Je povinnosťou pretekára byť dobre pripravený na preteky, tak zo zdravotného ako aj kondičnej pripravenosti. Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať inštrukcie organizátora.
– Kontrolné stanovištia musí dvojica opúšťať spolu. Naliepanie pásov, zliepanie a iné úkony musia prebiehať v priestore vyznačenom kontrolou.
– Pred cieľovou čiarou musí prvý pretekár z dvojice počkať na partnera a spolu musia prejsť cieľom s minimálnym rozostupom. V cieli sa meria čas druhému z dvojice.
– V prípade použitia čakanu na trati musia byť palice pevne pripevnené na batohu; nosenie  palíc zastrčených za kombinezov a podobne nie je prípustné.- Pretekár ktorý zdržiava, je povinný ihneď sa ustúpiť z trate pretekárovi, ktorý zakričí „Stopa “ ( v angl. „Trace“).
– Pretekár, ktorý má problémy (technické, zdravotné, kondičné), môže vzdať preteky z vlastnej vôle, alebo môže byť vyradený z pretekov členmi kontroly alebo jedným z organizačných lekárov. V prípade úrazu pretekári môžu pokračovať po ošetrení úrazu pod podmienkou, že organizátor pretekov, povolí pokračovať v pretekoch.
– Keď jeden člen družstva preteky vzdá, ďalší člen družstva bude postupovať podľa inštrukcií organizátora.
– Všetci pretekári sú povinní prísť na pomoc osobe v nebezpečenstve ( zranenie, porucha zdravia, zasypanie lavínou a pod.), ak týmto neohrozí seba alebo iné osoby. Organizátor vezme do úvahy čas strávený poskytovaním pomoci.
– Nie je povolená žiadna externá pomoc. Externá pomoc bude penalizovaná. Pomoc je povolená jedine medzi pretekármi. Za externú pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci a za externú pomoc sa taktiež nepovažuje výmena poškodených častí výstroje ako sú paličky, stúpacie železá, lyže s viazaním a to v takom rozsahu, že nedovoľujú pokračovanie pretekára v pretekoch.
– Pretekári ktorí počas etapy vymenili poškodenú výstroj sú povinný o tejto skutočnosti informovať na najbližšej traťovej kontrole, inak budú penalizovaný ako za prijatie externej pomoci.
– Pretekár nesmie odhadzovať odpadky na trati! Môže odpadky odovzdať jedine kontrole !

Uskutočnenie pretekov bolo povolené výnimkou MŽP SR a OÚ ŽP z ochranných podmienok stanovených pre územie Národného parku Malá Fatra zákonom č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny. Účastníci a návštevníci sú povinní pohybovať sa len na trase pretekov a dodržiavať pokyny usporiadateľov. Mimo termínu konania pretekov je vstup do územia povolený len po vyznačených turistických chodníkoch.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií