Súťažný poriadok

Športové pravidlá pre preteky v skialpinizme pre sezónu 2019/2020

 

Úvod

Pravidlá Slovenskej skialpinistickej asociácie /ďalej len SSA/ pre skialpinistické poháre a šampionáty sú vypracované na základe medzinárodných štandardov, s prihliadnutím na slovenský pretekový skialpinizmus. Skialpinistické preteky predstavujú rýchlostné premiestnenie v horách, predovšetkým na lyžiach, v možnej kombinácii s horolezeckými technikami. Trať musí byť vopred určená a vyznačená, skladá sa z výstupov a zjazdov (okrem Vertikálneho preteku). Najmenej 85 % zo vzdialenosti musí byť prekonanej na lyžiach a maximálne 5% bez lyží (napr. po ceste alebo lesnou cestou) a zároveň maximálne 10 % v žľaboch, výšľapoch... Vo výnimočných prípadoch a po schválení Správnou radou SSA sa organizátorom súťažných podujatí organizovaných pod hlavičkou alebo v spolupráci s SSA dovoľuje prispôsobovať parametre tratí aj mimo štandard určený Medzinárodnou skialpinistickou federáciou /ďalej len ISMF/. Toto opatrenie má prispieť k zlepšeniu prostredia pre organizáciu pretekov, podpore už existujúcich akcií s prihliadnutím na ich zvykový princíp, podporiť ďalší vývoj pretekového skialpinizmu, ako aj rozvoj nových súťažných konceptov. Každé preteky sa môžu uskutočniť ako preteky jednotlivcov, družstiev alebo štafiet v kategóriách podľa Dodatku 3. Všetky pravidlá pretekov musia byť v súlade s pravidlami SSA.

Účasť

V rámci pretekov slovenského pohára sa súťaží v kategóriách A a B (open). V celkovom poradí slovenského pohára je vyhodnocovaná kategória A. Štart v kategórií A je podmienený tým, že každý pretekár musí byť držiteľom platného preukazu vydaného národnou federáciou . Pokiaľ pretekár reprezentuje svoju krajinu v pretekoch skialpinizmu, musí byť zaregistrovaný Národnou Federáciou. Pretekári so zastavenou činnosťou od materského oddielu - klubu alebo od disciplinárnej komisie národnej federácie alebo ISMF, nie sú pripustení na štart na všetkých podujatiach riadených SSA a ich variáciách. Pre pretekárov v “B – kategórii “/ open / nie je povinnosťou byť zaregistrovaný v národnej federácii. Celkové poradie sa v “B – kategórii “/ open / nevyhodnocuje.  

Podmienkou pre vyhodnotenie v celkovom poradí Slovenského pohára a pre štart na MSR je platná registrácia pretekára v SSA. Viac o pravidlách pohára pre daný rok v časti: Dodatok III: Údaje platné len pre sezónu 2020 v Slovenskom pohári.

Medzinárodnú licenciu ISMF môže za Slovenskú republiku získať len pretekár, ktorý má slovenskú štátnu príslušnosť a je zaregistrovaný v Slovenskej skialpinistickej asociácii v danom roku a spĺňa výsledkové kritériá v príprave a na podujatiach, čím je zaradený do reprezentačného družstva. Zároveň má platnú lekársku prehliadku od športového lekára. Taktiež dodržiava zásady pre propagáciu Slovenska a Slovenskej skialpinistickej asociácie, nosí na reprezentačných akciách predpísané reprezentačné oblečenie, ak je k dispozícii. Zároveň komunikuje s SSA v oblasti marketingu a reklamy, keď je povinný oznamovať ešte pred podpisom svojej individuálnej zmluvy, aké reklamy je podľa návrhu zmluvy povinný nosiť na reprezentačnom oblečení vo vyhradených miestach pre individuálnych sponzorov.

Kategórie

Preteká sa v jednej z nasledovných kategórií: (podľa veku dovŕšeného v referenčnom roku). Referenčný rok začína pre každú sezónu od januára. To znamená, ak sa podujatie koná v decembri, roky sa počítajú od nasledujúceho roku.
 1. absolútne poradie ženy, muži;
 2. kadeti, (15-16-17 r.), juniori (18-19-20 r.), seniori ( 21 r. a viac); ( v prípade otvorenia týchto kategórii)
 3. veteráni (40 r. a viac ), veteránky (40 r. a viac) 
 4. otvorená kategória „B“/ open /
 • Hlavnú kategórií tvorí absolútne poradie na danej trati, osobitne u mužov a žien.
 • Kadeti a juniori pretekajú v samostatných kategóriách.
 • Pretekári nesmú pretekať naraz v dvoch kategóriách s výnimkou vyhodnotenia v absolútnom poradí.
 • Kategórie budú otvorené, ak sa pretekov zúčastnia aspoň 3 pretekári. Ak sa tak neudeje, zrušená kategória bude zlúčená s najbližšou. 
Trať musí spĺňať určené pravidlá pre preteky. Za výnimočných okolností a v dôsledku oprávnených príčin, porota preteku v zložení riaditeľ preteku, technický delegát a rozhodca alebo správna rada SSA môžu schváliť trať s menšími alebo väčšími rozdielmi v prevýšení. 
 
Preteky sa môžu uskutočniť jednotlivo, v družstvách alebo štafetovým spôsobom. Zmiešané družstvá (muž-žena) budú hodnotené v kategórii mužov alebo v osobitnej kategórií. Preteky môžu byť vyhodnocované podľa príchodu pretekárov do cieľa alebo podľa dosiahnutého celkového času. Pre preteky v družstvách sa počíta čas dosiahnutý posledným členom družstva. Ak preteky trvajú viac dní, zaznamenávajú sa výsledky každého dňa. Vyhodnocované budú všetky družstvá alebo jednotlivci, ktorí prešli celú trať a rešpektovali pravidlá.

Materiál a výstroj

Povinná výstoj na každých pretekov

 • Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
 • Lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá.
 • Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
 • Pár stúpacích pásov.
 • Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetru vzdorného materiálu.
 • Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva- pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva - z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.
 • Prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106). Do pozornosti : Od sezóny 2020/2021 bude povinná prilba s certifikátom na zjazdové lyžovanie EN 1077.
 • Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz. Do pozornosti : Od sezóny 2020/2021 bude povinný 3 anténový lavínový prístroj umiestnený v zazipsovanom vnútornom vrecku. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
 • Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť funkčná. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky.
 • Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,40 m 
 • Batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.
 • Hliníková fólia minimálne 1,8 m2.
 • Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
 • Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
 • Rukavice
 • Lyžiarska čiapka alebo čelenka

Doporučená výstroj, podľa preteku a terénu môže byt povinná

 • Tekutiny
 • Buzola, mapa alebo GPS zariadenie.
 • Píšťalka.
 • Čelová lampa s dobrou svietivosťou.
 • Horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm s UIAA certifikátom
 • Horolezecké lano priemeru min. 8 mm a s dĺžkou min. 20 m s UIAA certifikátom
 • Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.
 • UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácii a upravovania.
 • Via ferrata set UIAA certifikovaný
 • Dve zámkové horolezecké karabíny s min. nosnosťou 22 kN UIAA.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť, aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje, ak je chybná, alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.

Výstroj poskytnutá organizátorom

Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené. Čísla pre kategórie jednotlivcov a družstiev môžu byť rozdielnych farieb. Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré bude použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov preteku. Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom.   

Bezpečnosť

 • Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov!
 • Každý pretekár je povinný pri prezentácii podpísať vyhlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž, ktoré skialpinistické podujatia vyžadujú.
 • Zároveň organizátorom podujatí je doporučené, aby pre hlavnú kategóriu vyžadovali - potvrdenie o lekárskej prehliadke od športového lekára a pre Open kategóriu od všeobecného lekára.
 • Organizátor musí brať do úvahy všetky možné alternatívy, a preto je od neho požadované zabezpečiť:
 1. lekára,
 2. záchrancov s akreditáciou,
 3. sanitku podľa potreby,
 4. stanicu prvej pomoci.

Reklamy na oblečení pretekárov

 • Usporiadateľ preteku môže na reklamu použiť jedine štartovné čísla alebo ako označenie o vykonanej kontrole materiálu / napr. lyže, palice,../.
 • Národná Federácia môže použiť aj miesto priamo na pretekárovom oblečení, ale len u reprezentantov.
 • Individuálne reklamy sú povolené v nešpecifikovanej forme okrem reklám odporujúcim normám morálnej etiky.

Štartovné čísla

Čísla vydané organizátorom sa musia nosiť na viditeľných miestach určených pre tento účel po celú dobu trvania preteku. Čísla budú pevne prichytené na ľavom pravom stehne pretekára a na batohu. Pravé stehno sa využíva aj na pretekoch ISMF a je tomu sú prispôsobené kombinézy. Čísla nesmú byť upravované tak, aby sa znížila ich čitateľnosť. Organizátor môže žiadať ich vrátenie po príchode pretekára do cieľa.

Výklad trate, inštruktáž

 • Výklad trate prebieha pod záštitou riaditeľa preteku alebo jeho zástupcov. Organizátor usporiada výklad trate pred začiatkom pretekov s prihliadnutím na dostatočný čas pre rozcvičku pretekárov a musia sa ho zúčastniť všetci pretekári (jednotlivých pretekárov môžu zastupovať ich tréneri). Za dostatočný čas sa považuje minimálne 40 ničím neprerušených minút na rozcvičenie. 
 • Pretekári obdržia nasledovné informácie:
 1. popis trate cez vizuálne média (nástenka alebo premietačka), zahrňujúce zmeny (výstup, zjazd, zmena výstroje) a nebezpečné miesta na trati, kontrolné body na trati, technické zvláštnosti trate a občerstvovacie miesta;
 2. predpoveď počasia a snehových podmienok: množstvo a kvalitu snehu, predpokladané teploty a vietor, lavínové nebezpečenstvo podľa európskej stupnice;
 3. informácie o potrebnej výstroji pre tieto preteky;
 • Program dňa preteku: 
 1. briefing pred štartom, 
 2. kontrola lavínových prístrojov, 
 3. čas štartu, 
 4. strava a záverečný ceremoniál.
 • Podstatné informácie musia byť zverejnené aj v písomnej alebo grafickej forme na viditeľnom mieste.
 • Ďalší (krátky) výklad môže uskutočniť veliteľ trate krátko pred štartom.

Stop časy

 • Časové limity môžu byť stanovené podľa uváženia organizátora. Ak časový limit pretekári nesplnili, musia z pretekov odstúpiť. Pretekári sa musia dostaviť na miesto štartu v čase určenom organizačným výborom. Organizačný výbor si vyhradzuje právo včas zmeniť program, ak to považuje za nevyhnutné. Táto zmena musí byť v súlade s organizačnými pravidlami. Táto zmena môže nastať neobmedzene na ktoromkoľvek úseku preteku. Taktiež si vyhradzuje právo presunúť štart preteku z bezpečnostných dôvodov.
 • Pretekára môže zastaviť len organizátor pretekov.
 • Pri náhlej zmene počasia a zranenia na trati môže organizátor rozhodnúť o stop čase počas preteku, v inom prípade musí byť časový limit presne zadefinovaný pri výklade trate.
 • Počas podujatia situáciu prerokuje organizátor so zástupcom SSA, následne to oznámi na trati a zastaví pretekárov na jednom mieste. Odôvodnenie sa uvedie v zápisnici, resp. Výsledkovej listine podujatia

Priebeh pretekov

Trasa a značenie trate

 • Presné informácie o orientačných bodoch budú podané počas výkladu trate. Riaditeľ pretekov rozhoduje o tom, ktorá výstroj musí byť použitá z bezpečnostných dôvodov (mačky a pod.). Riaditeľ pretekov a vedúci kontrolných stanovíšť môžu nariadiť nasadenie si vetru vzdorného oblečenia všetkým pretekárom v prípade zhoršeného počasia.
 • Na všetky majstrovské a pohárové podujatia sú technickí delegáti delegovaní SSA.
 • Ak trasa vstúpi alebo pretne zjazdovku, miesto určené pre preteky musí byť vhodne oddelené od miesta používaného lyžiarmi napr. sieťou (výstup a zjazd) a musí byť zabezpečený plynulý prejazd týmto miestom.
 • V prípade nebezpečenstva, ktoré môže byť spôsobené veľkou rýchlosťou, organizátor je povinný zaviesť spomaľovače a podobné signály na zníženie rýchlosti.
 • Vrchná stopa je prednostne určená pre rýchlejších na predbiehanie. Počas celej trate je organizátor povinný zabezpečiť a udržiavať 2 stopy s výnimkou miest, kde to nie je technicky možné.
 • Trať musí byť vyznačená zástavkami:
 1. veľkosti 15x20 cm, obdĺžnikového alebo trojuholníkového tvaru. zelené, uprednostňujú sa fosforeskujúce, na výstup; fosforeskujúce červené na zjazd.
 2. V prípade náročných podmienok, organizačný výbor zosilní značenie veľkými zástavami (minimálne jeden a pol metra nad zemou).
 3. Pri pretekoch v nočných hodinách sa používa aj osvetlenie rôzneho charakteru.

Nebezpečné úseky

 • Tie musia byť výrazne označené napr. obdĺžnikovými žltými zástavkami s čiernym pruhom v strede zástavky pozdĺž. Ich veľkosť je minimálne 40x60 cm.
 • Veľká zmena smeru jazdy musí byť výrazne vyznačená smerovými šípkami, doporučuje sa vo farbe zástavok (značenia).

Štart

 • Dostatočne veľká ohraničená plocha, umožňujúca takmer rovnaké postavenie pretekárov, s presným označením "ŠTART" a vyznačenou čiarou alebo štartovnou páskou. Do ohraničeného priestoru štartu je každý pretekár povinný vstúpiť len cez kontrolu lavínového prístroja a podpísať sa vlastnoručným podpisom, že sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie a zároveň, že je dokonale oboznámený s trasou preteku, ak tak neurobil už pri prezentácii.
 • Pretekári odštartujú na povel organizátora, a to buď po zaznení štartovného výstrelu, píšťalky, alebo na povel " Tri, dva, jeden, štart!"
 • Štart by nemal byť umiestnený v prudkom stúpaní a minimálne 300 m by mala byť zabezpečená široká stopa (ratrak alebo skúter) a až následne trať prechádza do dvoch pripadne troch stôp.

Kontrolné body

 • Všetci pretekári musia prechádzať cez jednotlivé kontroly a sú zaregistrovaní zo športových a bezpečnostných dôvodov. Partneri z družstva musia opúšťať kontrolu spoločne.

Priebežné body

 • Cez tieto body musí prejsť každý pretekár, ak je to možné, tak spoločne v prípade tímov z bezpečnostných dôvodov. Na týchto bodoch nie sú pretekári povinní navzájom sa čakať.

Občerstvovacie stanovište

 • Zabezpečenie občerstvenia (nápoje + jedlo) je povinnosťou organizačného výboru a musí sa zabezpečiť min. v cieli.

Cieľ

 • Dostatočne veľká ohraničená plocha pre prichádzajúcich pretekárov, s presným označením "Cieľ" a vyznačenou čiarou. Nesmie byť umiestený v prudkom zjazde, ak sa nedá ináč, zabezpečiť spomaľovacie šikany.
 • Členovia tímu musia prejsť cieľom spoločne s minimálnym rozostupom.
 • V prípade, že sú zabezpečené elektronické čipy: čip určí poradie a čas (preferuje sa jeden čip na každom členku). Ak nie sú elekt. čipy: časomiera určí poradie a čas príchodu (kamera a pod.). Ak nie je ani jedna z týchto možností: cieľová čiara
 • Z ohraničeného priestoru cieľa je každý pretekár povinný prejsť cez kontrolu materiálu. Ohraničený priestor cieľa je určený len pre organizačný výbor a ním poverené osoby (sponzori; členovia správnej rady SSA ; zdravotné zabezpečenie; TV; reportéri).
 • Organizátorom sa doporučuje umiestniť v oblasti cieľa vrecia na odpadky.

Výsledky

 • Počas pretekov organizátor oznamuje priebežné výsledky a následne aj celkové výsledky. Tieto výsledky sú neoficiálne až do zasadnutia poroty a oficiálneho schválenia porotou a podpisom hlavným rozhodcom pretekov. Pretekári a vedúci družstiev sú povinní sledovať priebežné výsledky a okamžite hlásiť prípadné výhrady organizátorom. Pretekári majú následne 15 minút na podanie protestu. Ak nebude podaný žiaden protest táto výsledková listina sa stáva definitívnou.
 • Oficiálne konečné výsledky budú vyhlásené okamžite po ukončení pretekov a po prvom zasadaní poroty s riaditeľom trate.
 • Oficiálne výsledky budú rozdelené:
  • ihneď zástupcom tlače, technickému delegátovi, hlavnému rozhodcovi a ďalším zodpovedným funkcionárom;
  • do 4 hodín zaslať na sekretariát SSA mailom výsledky v elektronickej podobe
  • do 4 dní zaslať na sekretariát SSA spolu aj s hodnotiacou správou.
 • Oficiálna výsledková listina musí obsahovať výsledky v absolútnom poradí a až následne po kategóriách u mužov a žien.

Správanie sa pretekára

 • Je povinnosťou pretekára byť dobre pripravený na preteky, tak zo zdravotného hľadiska, ako aj hľadiska kondičnej pripravenosti. Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať inštrukcie funkcionárov pretekov.
 • Pretekár, ktorý zdržiava, je povinný ihneď sa ustúpiť z trate pretekárovi, ktorý zakričí " Stopa " ( v angl. "Trace").
 • Pretekár, ktorý má problémy, môže vzdať pretek z vlastnej vôle, alebo môže byť vyradený z preteku členmi kontroly, alebo jedným z organizačných lekárov. V prípade úrazu pretekári môžu pokračovať po ošetrení úrazu pod podmienkou, že funkcionár pretekov-lekár povolí pokračovať v pretekoch.
 • V prípade vzdania alebo vylúčenia z preteku za nezvyčajných okolností, môže byť pretekárovi uznaná pozícia na poslednej kontrole, ktorou prešiel. Keď jeden člen družstva pretek vzdá, ďalší člen družstva bude postupovať podľa inštrukcií organizátora alebo kontroly.
 • Všetci pretekári sú povinní prísť na pomoc osobe v nebezpečenstve. Porota vezme do úvahy čas strávený poskytovaním pomoci.
 • Družstvá nesmú opustiť kontrolu, kým neboli oficiálne zaregistrovaní všetci členovia družstva.
 • Družstvo musí opúšťať toto stanovište spoločne.
 • Akékoľvek zlyhanie pri dodržiavaní pravidiel správania sa, ktoré sa nahlási rozhodcom alebo sa zbadá priamo, musí byť posudzované podľa pravidiel a bude riešené porotou s možnou penalizáciou, ktorá môže zmeniť poradie v dôsledku nedodržiavania disciplíny.
 • Nie je povolená žiadna externá pomoc. Externá pomoc bude penalizovaná. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
 • Pomoc je povolená jedine medzi pretekármi s rovnakým štartovným číslom.
 • Nádoby na jedlo a pitie, ktoré sú nosené pretekárom, musia byť z nerozbitného materiálu (žiadne sklo, či porcelán).
 • Pretekár nesmie odhadzovať odpadky na trati!! Porušenie sa trestá penalizáciou až diskvalifikáciou.
 • Pretekári, ktorým má byť odovzdávaná cena v ich kategórií podľa pravidiel SSA, sú povinní zúčastniť sa záverečného ceremoniálu odovzdávania cien.
 • Nerešpektovanie týchto bodov môže viesť k udeleniu trestných minút alebo k diskvalifikácii!

Zastavenie pretekov

 • Ak musia byť preteky prerušené na základe rozhodnutia organizátorov, rozhodovať o umiestnení sa bude na základe časov a bodov získaných na poslednej kontrole.
 • Ak už niektorí pretekári prešli touto kontrolou a podmienky na pretek boli vyhovujúce:
  • pretekári budú zastavení na nasledujúcej kontrole (alebo až v cieli, ak medzitým nie je žiadna kontrola).
 • O umiestnení sa bude rozhodovať v prvom rade na základe príchodu do daného bodu kontroly a následne podľa poradia na predchádzajúcej kontrole.
 • V prípade, že niektorí pretekári prešli touto kontrolou aj napriek tomu, že podmienky už neboli vyhovujúce (lavíny, zlé počasie, nepostačujúce značenie trate), umiestnenie bude určené na základe času a bodov obdržaných na poslednej kontrole.

Doping

Doping je striktne zakázaný. V prípade existujúceho podozrenie z dopingu, budú nariadené testy. Kontrolné procedúry a následný trest musí zodpovedať odporúčaniam WADA. Organizátor musí vyhradiť špeciálny priestor (oddelený min. clonou) pre lekára povereného sledovaním pretekárov. Oficiálny zoznam zakázaných látok je v súlade so zoznamom WADA.

Diskvalifikácia a penalizácia

Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu. Obzvlášť upozorňujeme na nasledovné pravidlá:

 •  Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
 •  Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojom = 1 trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 •  Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť tak, aby nevytŕčali spod oblečenia = 1 trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
 • Nekompletné družstvo opúšťajúce kontrolné stanovište = diskvalifikácia.
 • Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou
  • od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
 • Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.

Protesty

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max. do hodiny.

Ceny

Odmeny a ceny SSA udeľuje za konečné pohárové výsledky a odovzdáva zlaté, strieborné a bronzové medaily resp. iné adekvátne formy pre prvých troch mužov a ženy na M-SR vo všetkých kategóriách a disciplínach. Organizátor si zároveň zabezpečuje za seba vhodné finančné aj vecné ceny podľa jeho možností.

SSA dodá sadu originálnych medailí na každé kolo Slovenského pohára pre všetky kategórie okrem kategórie OPEN („B“).

Majstrovské medaily

V prípade ak na štart v kategórii nastúpia dvaja pretekári, titul sa neudeľuje. Ak na štart nastúpia 3 pretekári v kategórii, udelí sa len titul, ak nastúpia minimálne štyria, udelí sa aj strieborná a bronzová medaila.

Záverečný ceremoniál

Ceremoniál odovzdávania cien musí byť vedený s náležitou dôstojnosťou. V prípade majstrovského preteku medaily odovzdá zástupca správnej rady SSA.

Porota

Hlavné povinnosti poroty sú:

 • Rozhodovať o sporných otázkach, ktoré vzniknú pri interpretácií pravidiel.
 • Posudzovať námietky a rozhodovať o nich. Predseda poroty / hlavný rozhodca / je jedinou osobou pre registráciu pripomienok.
 • Zaručiť štandardizáciu preteku. Udelené tresty a zároveň výsledné časy musia byť schválené a podpísané všetkými členmi poroty.

Porotu tvoria:

 • predseda poroty - hlavný rozhodca preteku,
 • riaditeľ preteku /z klubu usporiadateľa/,
 • technický delegát z SSA alebo jeho/jej zástupca;

Rozhodcovia pretekov musia byť nestranní a objektívni.

Disciplinárna komisia

Hlavné povinnosti disciplinárnej komisii sú:

 • Posudzovať všetky vážne porušenia schválených športových pravidiel pre preteky v skialpinizme SSA a zaujať príslušné stanovisko.

 Disciplinárnu komisiu tvoria:

 • členovia správnej rady SSA okrem aktívnych pretekárov.

Organizačný výbor

Hlavné povinnosti organizačného výboru sú:

 • Náležité a bezpečné zabezpečenie preteku.
 • Dôkladné vyznačenie trate a pripravenie stopy (pokiaľ je to možné dve paralelné stopy).
 • Spolupracovať s národnou asociáciou pri prezentácii pretekov a ak sú preteky v SP, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na propagáciu spoločných propozícii SP.

Organizačný výbor tvoria:

 • riaditeľ preteku;
 • lekár (zdravotné zabezpečenie);
 • staviteľ trate;

Ďalej sú menovaní SSA :

 • technický delegát SSA

Aplikácia pravidiel

Tieto pravidlá platia pre všetky podujatia usporadúvané na území Slovenska zaradené v oficiálnom kalendári SSA a platia dňom schválenia.

Dodatok 1: Podrobné podmienky pre súťaže zaradené do majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára v skialpinizme:

Pravidlá

Pravidlá sú v súlade s ISMF pravidlami pre medzinárodné preteky a usporiadatelia musia striktne dodržiavať "Športové pravidlá pre preteky v skialpinizme SSA "

Dotácia na pretek Slovenského pohára

Športový klub ako organizátor preteku musí byť členom SSA a zároveň musí mať zaregistrovaných minimálne 5 členov v SSA, aby sa mohol uchádzať o dotáciu za organizáciu preteku Slovenského pohára. Dotácia bude vyplatená vo výške 250-500€, v závislosti od výšky dotácie zo štátneho rozpočtu.

 Organizátor preteku je povinný umiestniť banner SSA a banner hlavného partnera pohára v priestoroch štartu a cieľa, propagovať logo SSA na plagáte preteku, v propozíciách, na webe a sociálnych sieťach podujatia.

Typy pretekov

Pri pretekoch zaradených do Slovenského pohára a do Majstrovstiev Slovenska sa preteká v dvojčlenných družstvách, v jednotlivcoch, štafetách, šprintoch a vertikálnom preteku. Organizátor môže zároveň musí organizovať preteky pre rôzne vekové kategórie.

Popis trate

Parametre tratí pre každý typ preteku sa riadia pravidlami ISMF. Výnimky musia byť odsúhlasené správnou radou SSA.

 • Stúpanie musí byť od 2000 do 2200 m ( + / - 10 % ) 2100 m a viac pre družstvá mužov a 1800 do 2000 m ( + / - 10 % ) a viac pre družstvá žien so základným časom 3 časom 2 až 2,5  hodiny pre prvých pretekárov.

 

 • V prípade jednotlivcov stúpanie musí mať prevýšenie od 1600 m ( + / - 10 % ) až 1900 m pre mužov aj ženy so základným časom 1,5 až 2 hodiny pre prvého pretekára. Kategória žien a juniorov musí mať prevýšenie od 1300 do 1500 m. Kategória kadetov/kadetiek, juniorov/junioriek musí mať prevýšenie do 1000 m ( + / - 10 % ) so základným časom do 1 hod 30 min. s min. dvoma stúpaniami. V prípade objektívnych príčin napr. veľmi nepriaznivého počasia je možné použiť náhradné trate s minimálnym prevýšením 1000 m pre mužov aj ženy.

 

 • Pre vertikálne preteky mužov/žien/juniorov má byť prevýšenie 500 až 700 metrov. 900 m /+ / - 10% / Pre juniorov/  juniorky/ kadetov/kadetky má byť max 700 500 m.

 

 • Pre štafety sa doporučuje prevýšenie 130 m / +/ - 10% / od 150 do 180 metrov.

 

 •  Pre šprinty je dané prevýšenie max. 80 m pre všetky kategórie.

Kategórie

Kategórie pre SP sú nasledovné: ženy, muži, absolútne poradie muži, absolútne poradie ženy, veteráni, veteránky, juniori, juniorky, kadeti, kadetky. V pohároch sú vyhodnotené iba tie kategórie, v ktorých pretekali najmenej tri družstvá resp. traja jednotlivci.

Ceny pre podujatia pohárov

Ceny zabezpečí organizátor každého podujatia. SSA dodá sadu originálnych medailí na každé kolo Slovenského pohára pre všetky kategórie okrem kategórie OPEN („B“).

Ceny pre celkové hodnotenie Slovenského pohára

Ceny budú každoročne poskytnuté od SSA. Trofeje budú každoročne poskytnuté od SSA.

Ceny pre Majstrovské súťaže

Trofeje budú každoročne poskytnuté od SSA.

Dodatok 2: Pravidlá pre umiestnenie v Slovenskom pohári a na Majstrovstvách SR.

Úvod

Tieto pravidlá sa vzťahujú na Slovenský pohár v skialpinizme a Majstrovstvá SR, ktoré sú zahrnuté v kalendári skialpinistických pretekov každoročne schválenom SSA. Tento kalendár zahŕňa tie podujatia, ktoré sú započítavané do Slovenského pohára.

Sú dva typy pretekov pre Slovenský pohár:

 • PRETEKY JEDNOTLIVCOV;
 • PRETEKY DRUŽSTIEV.

Všeobecné ustanovenie pre Majstrovstvá SR

Štart je podmienený tým, že každý pretekár musí byť držiteľom platného preukazu vydaného národnou federáciou.

Všeobecné ustanovenia pre podujatia Pohárov

Aby mohli byť zaradení do všeobecného celkového hodnotenia musia byť členom SSA v danom roku. Zahraniční pretekári môžu byť hodnotení v SLP vtedy ak okrem pretekov Stredoeurópskeho pohára ( SEP ) absolvujú min. jeden pretek na Slovensku, ktorý zároveň nie je pretekom v SEP a uhradia si členstvo v SSA. Konečné poradie je zverejnené pre absolútne poradie a predpísané pretekárske kategórie.

Umiestnenie v Slovenskom pohári

Víťazom Slovenského pohára je ten pretekár, ktorý získa najvyšší počet bodov po uskutočnení všetkých pretekov tímov aj jednotlivcov. Počet pretekov, ktoré sa započítavajú do SP je určený v Dodatku III. Partner z družstva môže byť počas pretekania v pohári zmenený, z jedného preteku na druhý. Zmiešané družstvá medzi krajinami sú povolené.

Rozdeľovanie bodov na podujatiach Pohára

Pre každé preteky, tímov (pre preteky tímov) alebo jednotlivcov (pre preteky jednotlivcov) budú body/miesta (BM) prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Miesto Družstvá Jednotlivci
1 100 100
2 90 95
3 82 90
4 76 86
5 72 82
6 70 79
7 68 76
8 66 74
9 64 72
10 62 71
11 60 70
12 58 69
13 56 68
14 54 67
15 52 66
16 50 65
17 48 64
18 46 63
19 44 62
20 42 61
21 40 60
22 38 59
23 36 58
24 34 57
25 32 56
26 30 55
27 28 54
28 26 53
29 24 52
30 22 51
31 20 50
32 18 49
33 16 48
34 14 47
35 12 46
36 10 45
37 8 44
38 6 43
39 4 42
40 2 41
41 1 40
42 1 39
43 1 38
44 1 37
45 1 36
46 1 35
47 1 34
48 1 33
49 1 32
50 1 31
51 1 30
52 1 29
53 1 28
54 1 27
55 1 26
56 1 25
57 1 24
58 1 23
59 1 22
60 1 21
61 1 20
62 1 19
63 1 18
64 1 17
65 1 16
66 1 15
67 1 14
68 1 13
69 1 12
70 1 11
71 1 10
72 1 9
73 1 8
74 1 7
75 1 6
76 1 5
77 1 4
78 1 3
79 1 2
80 1 1
81 1 1

Dodatok 3: Údaje platné len pre sezónu 2020 v Slovenskom pohári

Podujatia Slovenského pohára v skialpinizme 2020

 1. kolo - 1.2. Rallye Červenec
 2. kolo - 2.2. Sport 2000 Sprint Štrbské Pleso
 3. kolo - 22.2. Malinô Brdo night skialp challenge
 4. kolo - 1.3. Vertikál Hore-dole Derešom
 5. kolo - 7.-8. 3. K2 Malá Fatra
 6. kolo - 14.3. Gálfy Grand Tour

Umiestnenie v Slovenskom pohári

 • V konečnom hodnotení sú započítané výsledky z 4 pretekov s najlepším bodovým ziskom. V prípade zrušeného kola sa počet započítavaných podujatí znižuje o 1.  
 • V prípade rovnosti bodov rozhodujú vzájomná bilancia výsledkov. Pri rovnosti bilancie rozhodujú vzájomné časové straty.   
 • Podmienkou pre zaradenia do konečného umiestnenia je byť držiteľom platného preukazu SSA na rok 2020

Kategórie a ročníky narodenia

 • Absolútne poradie – muži, ženy
 • Veteráni, veteránky 1980 a starší
 • Juniori, juniorky 2000 - 2002
 • Kadeti, kadetky 2003 a mladší
 • Kategória B alebo „Open“ - Muži, ženy - bez rozdielu veku

Finančné ohodnotenie za konečné umiestnenie v absolútnom poradí mužov a žien

Muži absolútne poradie

 • 1. miesto 600 EUR
 • 2. miesto 400 EUR
 • 3. miesto 250 EUR
 • 4. miesto 150 EUR
 • 5. miesto 80 EUR
 • 6. miesto 50 EUR

Spolu pre mužov: 1530 €

Ženy absolútne poradie

 • 1.miesto 250 EUR
 • 2.miesto 150 EUR
 • 3.miesto 70 EUR

Spolu pre ženy:  470 €

Poznámka ku kľúču prerozdelenia

Pre nadchádzajúci ročník pohára sme sa rozhodli radikálne zvýšiť finančné odmeny. Mali sme 3 možnosti, ako ich prerozdeliť.

 1. Rovnaké odmeny pre ženy a mužov
 2. Odmeny podľa počtu štartujúcich v pohári – tj. cca 10% pre ženy – 200€

Kompromisné riešenie = schválené riešenie. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií